Startsida

 

Styrelsen

I kårens styrelse sitter för närvarande följande personer:

Befattning Namn
Ordförande: Lars Jonasson
Vice ordförande: Mårten Olsson
Sekreterare: Lennart Melin
Kassör: Karin Olsson
Stugfogde Holmen: Mårten Olsson
Stugfogde Aktern: Stefan Carlsson
Båtfogde: Tillfälligt vakant
Ledamöter: Gunnar Hellerström

Befattningbeskrivning

Ordförande
 • Är tillsammans med vice ordförande och kassör ”firmatecknare” för kåren.
 • Utarbetar tillsammans med kassör och vice ordförande budgetförslag för nästkommande år som presenteras för styrelsen före kårstämman.
 • Är ansvarig utgivare för kårens tidskrifter och webbsida.
 • Har huvudansvaret för all verksamhet i kåren.
 • Är lotteriansvarig.
Vice Ordförande
 • Är tillsammans med ordförande och kassör ”firmatecknare” för kåren.
 • Utarbetar tillsammans med kassör och ordförande budgetförslag för nästkommande verksamhetsår som presenteras för styrelsen före kårstämman.
 • Har ansvaret för samordningen av avdelningsprogrammen och ledare.
 • Är kårens utbildningsansvarige.
Kassören
 • Utarbetar tillsammans med ordförande och vice ordförande budgetförslag för nästkommande år och gör regelbunden uppföljning av innevarande års budget.
 • Är tillsammans med ordförande och vice ordförande ”firmatecknare” för kåren.
 • Har ansvaret för kårens ekonomi.
 • Är kårens medlemsregistrator.
Sekreteraren
 • Upprättar årligen kårens verksamhetsberättelse.
 • Har huvudansvaret för kårens arkiv.
 • Sköter utskick av kallelser till möten och stämmor.
 • Är kåren postmottagare.
Stugfogde Holmen
 • Har huvudansvaret för skötsel av byggnaderna och övrig delar som disponeras av kåren på Holmen.
 • Utarbetar en arbetsplan för Holmen, både för byggnader och övrig skötsel av området. Gör tillsammans med kassören kostnadsberäkning av dito. Arbetsplanen utarbetas i stort för minst två och i detalj för nästkommande år. Redovisar för styrelsen senast under november månad.
 • Kontrollerar tillgången på förbrukningsmaterial. Såsom toapapper, gasol, fotogen m.m.
 • Upprättar nyckelkvittenslista samt kontrollerar/ tar in ej nyttjande nycklar.
 • Upprättar ”komihåg lista” för nyttjare och kontrollerar vid behov att den åtföljs.
 • Sköter bokning av holmen.
 • Planerar in eventuella arbetsdagar/helger.
Stugfogde Vågen
 • Har huvudansvaret för skötsel av Vågen.
 • Har ansvaret för det löpande underhållet av Vågen.
 • Utarbetar arbetsplan för Vågen, gör kostnadsberäkning av dito. Arbetsplanen utarbetas i stort för minst två och i detalj för nästkommande år. Redovisar för styrelsen senast under november månad.
 • Planerar in eventuella arbetsdagar/helger.
 • Kontrollerar tillgången på förbrukningsmaterial. Såsom toapapper, diskmedel, glödlampor m.m.
 • Upprättar nyckelkvittenslista samt kontrollerar/ tar in ej nyttjande nycklar.
 • Upprättar även ”komihåg” lista för nyttjare samt vid behov kontrollerar att den åtföljs.
Båtfogden
 • Har huvudansvaret för båtar och båtskjul.
 • Har ansvaret för det löpande underhållet av båtarna under seglingssäsongen.
 • Gör årligen före nyttjande av båtarna säkerhetsbesiktning enligt förbundets besiktnings protokoll.
 • Utarbetar tillsammans biträdande båtfogde en arbetsplan/åtgärdslista för båtarna/båtskjulen, gör kostnadsberäkning av dito. Arbetsplanen utarbetas i stort för minst två och i detalj för nästkommande år. Arbetsplanen redovisas för styrelsen under oktober månad. Så att den kan inarbetas i budgeten för nästkommande året.
 • Planerar in arbetsdagar/helger.
 • Upprättar nyckelkvittenslista samt kontrollerar/ tar in ej nyttjande nycklar.
 • Upprättar checklista för nyttjare som skall användas vid all segling, samt vid behov kontrollerar att den åtföljs.
 • Upprättar inventarielista både för båtar och skjul. Gör vid behov kontroller att allt är på plats, även under seglingssäsongen.
 • Uppdaterar ”Akka-listan” vid förändringar.
Biträdande Båtfogde
 • Biträder Båtfogden i ovanstående arbetssysslor.
Materialförvaltare
 • Har huvudansvaret för kårens övriga material så som tält och läger utrustning.
 • Utarbetar plan för nyanskaffning av utsliten materiel alt. inköp av ny materiel.
Övriga Ledamöter
 • Avdelningsledare och/eller assistenter är obligatoriskt ledamöter i styrelsen.
  Antalet övriga ledamöter bestäms på kårstämman årligen. Kan variera från år till år beroende på uppgifternas varaktighet.
 • Kan ha specialla uppdrag såsom rekryteringsansvar, PR-ansvar, Webmaster.
  Bör även finnas föräldrarepresentant (en eller flera).

till toppen

Om du ser ditt namn eller en bild på dig och inte önskar att finnas här, ber vi dig att skriva till oss så tar vi genast bort det.

Copyright © Andreas 2009

Webmaster